Keyword: celestial bodies

1 article found.

Research Article

Representations of the celestial bodies in fairy tale texts

Dimitra Kazantzidou, Konstantinos T. Kotsis

AQUADEMIA, Volume 7, Issue 2, 2023, Article No: ep23005

https://doi.org/10.30935/aquademia/13442